KBT Psykologerna Stockholm
Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm
Tel 08 660 84 10

Hur gör vi?


En KBT-kontakt inleds med en bedömningsfas, där individens tillvaro bryts ner i beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner och hur detta förhåller sig till omgivningen. Sedan formuleras mål för terapin innan själva behandlingsfasen tar vid. I KBT använder man sig av olika tekniker som visat sig fungera enligt forskning på området. De olika teknikerna skräddarsys utifrån problemets art och hur personen ifråga fungerar.

En av de viktigaste delarna i en behandling är de hemuppgifter terapeuten och klienten kommer överens om. Eftersom förändringen måste göras i klientens vardag är hemuppgifterna ett sätt att testa strategier och öva in nya beteendemönster i den miljö där problemen uppstår.